MSDS Güvenlik Bilgi Formu

MSDS Güvenlik Bilgi Formu

Endüstriyel üretim yapılan bir iş yerinde tehlikeli ya da tehlikesiz kimyasal maddelerin depolanması veya transferi sırasında çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumlar her zaman olabilir. Çalışanları bilgilendirmek, doğru yönlendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla bu kimyasal maddeler hakkında detaylı bilgi veren dokümanlara Güvenlik Bilgi Formu (GBF) denilmektedir. GBF’nin İngilizce olarak açılımı Material Safety Data Sheet (MSDS)’dir.

Farklı ülkelerde yer alan büyük ve küçük endüstrilerde, bu endüstrilere ham madde üretmek üzere kurulan yan dallarında kullanılan kimyasal maddelerin toksik (zehirli), korozif (aşındırıcı) ve kolay alev alabilme gibi özellikleri olabilmektedir. MSDS’ler yardımıyla üretici ya da son kullanıcıya bu kimyasallar hakkında detaylı bilgi verilir. Bu kimyasalların fiziksel ve kimyasal özellikleri Uluslararası Standartlarla belirlenmiş semboller kullanılarak anlatılmaya çalışılır. 

Türkiye’de Akredite olan ve bu alanda sertifikalandırma yetkisi olan kuruluşlar tarafından yapılan MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ ve SINAVI’nı geçebilmiş uzmanların hazırladığı MSDS’ler doğru bilgileri içermesi açısından önemlidir.

Günümüzde en çok rastlanan durum, bu sertifikaya sahip olmayan kişilerin hazırlamış olduğu yanlış MSDS’ler ve bu MSDS’lerin yarattığı sorunlardır. Bazı endüstriyel tesislerde MSDS’lerin içerdiği yanlış ve hatalı kimyasal içerikleri üreticileri üretim esnasında ciddi olarak maddi zararlara da sokabilmektedir.

Daha detaylı olarak MSDS hakkında bilgi:

 26 Aralık 2008 -27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 13 Aralık 2014’te -29024 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile güncellenen “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ile MSDS’lerin nasıl olması gerektiği ve içerikleri tanımlanmıştır.

Yönetmelik uygulamalarınca üreticiler ithalat ve ihracat esnasında son kullanıcılara üretimde kullanılan kimyasallarla ilgili açıklayıcı bilgileri vermek zorunda ve GBF sertifikasına sahip kişilere MSDS’leri hazırlatmakla mükellef tutulmuştur.

Bu Yönetmeliğe göre bir MSDS aşağıdaki başlıklardan oluşmalıdır.

1. Zararlı Madde/Karışım ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

2. Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,

3. Tehlikelerin Tanıtımı,

4. İlk Yardım Tedbirleri,

5. Yangınla Mücadele Tedbirleri,

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,

7. Elleçleme ve Depolama,

8. Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

10. Kararlılık ve Tepkime,

11. Toksikolojik Bilgi

12. Ekolojik Bilgi,

13. Bertaraf Bilgileri,

14. Taşımacılık Bilgileri,

15. Mevzuat Bilgileri,

16. Diğer Bilgiler.

 Hazırlanacak GBF’ler için en kritik nokta kimyasal için yapılan “Tehlike Sınıflandırılmasının” doğruluğudur.

ULUS ÇEVRE, sertifikalı GBF hazırlayıcıları ile Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere hazırlanması istenen GBF’leri yönetmeliğe uygun doğru bir şekilde yapmaktadır.

Bir defaya mahsus hazırlanmayan GBF’lerin kimyasallar hakkında vermiş olduğu bilgilerin çevre ekosistemi ve bu ekosistem içerisinde yaşayan bütün canlıların hayatları için doğru olarak yapılması ve yazılması gerekmektedir. GBF Hazırlayıcısının bu noktada yorumu ve elindeki verileri iyi analiz edebilmesi çok önemlidir.

Kullanılan kimyasallarda yapılan bir değişiklik, ürün formulasyonlarının yeniden yazılması, maruziyet sınıfının yeniden tanımlanması vb noktalarda olacak değişiklikler GBF’lerin sürekli olarak yenilenmesini, değiştirilmesini ve güncellenmesi gerektirmektedir.

 

İlgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ülke içierisinde kullanılacak GBF’ler sadece TÜRKÇE hazırlanmalıdır. Üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda arzu edilen diğer uluslararası diller için de GBF hazırlanabilir. Burada GBF hazırlayıcısının bilgisi ve tecrübesi ön plana çıkmaktadır.

Ülke içine yurt dışından getirilen ürünlerde, GBF'ler hedef ülkenin yerel yönetmeliklerine göre ve Uluslararası Taşımacılık Kuralları normlarında hazırlanmalıdır.

Türkiye dışına gönderilen ürünlere ait GBF'ler, Dangerous Substances Directive 67/548/EEC. ve/veya Classification, Labelling and Packaging (CLP) tüzüklerine göre “Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (REACH) yönetmeliğine uyumlu olarak hazırlanmalıdır.

 

Uluslararası konsensüsle oluşturulan Globally Harmonized System (Küresel Uyum Sistemi) üreticilere kullandıkları madde, karışım ya da münferit maddeler için detaylı bilgi vermektedir. Üretici bu bilgilere dayanarak Transport Emergency Card (Tremcard), etiketleme, gerekli maruziyet senaryolarını oluşturur. Buna ek olarak kimyasal güvenlik raporlarının yazılması ve değerlendirilmeleri, tehlikeli kimyasalların envanterinin kaydının oluşuturulması da gerçekleşir.

GBF’ler üretim tesisinizde yakın bir gelecekte yasa koyucular tarafından oluşturulması gündemde olan kimyasal güvenlik uygulamalarının önemli bir ayağını temsill eder.

Yönetmelikler

Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik

Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

Avrupa Birliği 1272/2008 No’lu Yönetmelik