Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı Hazırlanması

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı Hazırlanması

 

Dip taraması ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi için “DİP TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI” Ek-2’sinde formatı verilen Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının hazırlanması gerekmektedir.

500.000 m3 ve üzerinde olan tarama faaliyetleri için Bakanlığa, 500.000 m3’ün altında olan tarama faaliyetler için ise taramanın gerçekleştirileceği ilde bulunan İl Müdürlüklerine bu Yönetmelik kapsamında tarama faaliyetine, boşaltım alanına ve uygun ekipman, teknoloji ve metodun kullanımına ilişkin husuları içeren Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı hazırlanıp sunulması gerekmektedir.

Plan Kimler Tarafından Hazırlanır,

 • Plan, DİP TARAMASI MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 10’da belirtilen, Bakanlıkça düzenlenecek eğitimi almış personel bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

Değerlendirilme

 • İdare (Bakanlık ve ya İl Müdürlüğü), Dip Taraması Çevresel Yönetim Planını 30 iş günü içerisinde inceleyerek, gerekli görmesi durumunda faaliyet sahibinden ilave bilgi, belge ve araştırma isteyebilir.
 • Planın uygun bulunması durumunda İdare tarafından Uygunluk Belgesi düzenlenir.
 • İdarece uygunluk belgesi verilen faaliyetlere ilişkin Dip Taraması Çevresel Yönetim Planında herhangi bir değişikliğinin ön görülmesi durumunda faaliyet sahibince İdareye başvuru yapılarak uygunluk belgesi yeniden alınır.

İZLEME VE RAPORLAMA

İzleme

 • Faaliyet sahibince dip taraması faaliyet sonucunda oluşan malzemenin boşaltıldığı deniz alanında oluşabilecek değişikliklerin tespit edilmesi amacıyla Yönetmelik Ek-1 ‘de yer alan Tablo-5’te belirtilen parametreler dahilinde izleme çalışması yapılır.
 • İzleme çalışmalarında 500.00 m3 ve üzerinde olan tarama faaliyetleri için en az 5 örnekleme noktasında, 500.000 m3’ün altında olan faaliyetler için ise en az 3 örnekleme noktasında deniz yüzeyinden, ortasından ve dibinden numuneler alınarak ayrı ayrı analizler yapılır.
 • Numune alma ve analizler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvar yok ise Akredite olan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir.

Raporlama

 • Boşaltım faaliyeti öncesinde deniz ortamının mevcut durumunu tespit etmek amacıyla yapılacak ilk izleme çalışması Dip Taraması Çevresel Yönetim Planına ilave edilir.
 • Boşaltım faaliyetinin sonra ermesinden 6 ay sonra son izleme çalışması yapılarak ilk izleme çalışması sonuçları ile karşılaştırılmalı olarak İdareye sunulur.
 • Hazırlanan izleme raporları 1 ay içerisinde İdareye sunulur.
 • İzleme raporları Bakanlıkça görevlendirilen bilimsel kurum/kuruluşlarca düzenlenecek eğitimi almış çevre görevlileri veya bu personeli bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

DİP TARAMASI ÇEVRESEL YÖNETİM PLANI FORMATI

A. Genel Bilgiler

 1. Faaliyetin adı
 2. Faaliyet sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası
 3. Tarama yapılacak yerin mevkii (köşe koordinatları ile WGS84 Coğrafik koordinat sistemine uygun olarak derece dakika saniye cinsinden olmalıdır)
 4. Taramadan çıkacak malzemenin boşaltılacağı alanın mevkii (köşe koordinatları ile WGS84 Coğrafik koordinat sistemine uygun olarak derece dakika saniye cinsinden olmalıdır)
 5. Yapılması planlanan dip taramasının önem ve gerekliliği
 6. Son 5 yılda yapılan dip tarama faaliyetleri hakkında bilgi
 7. Planı hazırlayan firmanın, kurum/kuruluşun adı, adresi, telefon ve faks numarası,
 8. Planı hazırlayan çevre danışmanlık firmasının faaliyet sahibince yetkilendirildiğine dair belge plana ek yapılır
 9. Planın hazırlanış tarihi

B. Dip Tarama Malzemesinin Özellikleri

 1. Tarama malzemesinin toplam miktarı ve hesaplanması
 2. Tarama malzemesinin ortalama kompozisyonunun belirlenmesi için yapılan çalışmalar.

[çakıl (> 2 mm), kum (2-0,05mm), silt (0,05 - 0,002 mm), kil (< 0,002 mm)]

 1. Numune alma noktaları ve koordinatları
 2. Tablo 2’ye göre yapılan analiz sonuçları 
 3. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
 4. Tablo 2 sınır değerleri aşması durumunda yapılan ekotoksikolojik analiz sonuçları
 5. Ekotoksikolojik analiz sonuçlarının deniz ortamına ve ekosistemine olan etkilerinin değerlendirilmesi
 6. Numune alma tutanakları

C. Dip Taraması ve Denize Boşaltım Yöntemleri

 1. Dip taraması yapılacak alanın batimetri haritası.
 2. Dip taramasında kullanılacak yöntem, tarama/boşaltım gemisi ve diğer ekipmanlara ilişkin bilgiler
 3. Dip tarama malzemesinin denize boşaltım yöntemi ve aylık boşaltım miktarı
 4. Tarama alanının ekolojik raporu (gerekli olması durumunda)

D. Faydalı Kullanım Olanakları ve Bertarafı

 1. Sondaj numunesi alma noktaları ve koordinatları
 2. Sondaj numunelerinin ortalama kompozisyonu (çakıl, kum, silt, kil oranları)
 3. Dip tarama malzemesinin faydalı kullanım seçeneklerinin değerlendirilmesi
 4. Dip tarama malzemesinin kompozisyonu, kimyasal ve diğer fiziksel özellikleri dikkate alınarak uygulanması planlanan faydalı kullanım seçeneği hakkında detaylı teknik bilgiler, bilimsel araştırmalar
 5. Numune alma tutanakları
 6. Dip tarama malzemesinin karada faydalı kullanımı durumunda, Atık Yönetimi Yönetmeliği EK-3B analiz sonuçları ve değerlendirilmesi
 7. Bertarafa gönderilecekse Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK-2 analiz sonuçları ve değerlendirilmesi
 8. Dip tarama malzemesinin aylık bertaraf miktarı ve bertaraf tesisinin adı
 9. Dip tarama malzemesinin karaya çıkarılması durumunda çevrimiçi atık beyan formu ve taşınacaksa yöntemi

 

E. Boşaltım Alanının Özellikleri 

E.1. Bakanlıkça Belirlenen Alanlara Boşaltım Yapılması Durumunda

E.2. Bakanlıkça Belirlenen Alanlar Dışına Boşaltım Yapılması Durumunda

1) Boşaltım alanının kıyıdan uzaklık ve derinliği 

2) Boşaltım alanının ve izleme noktalarının koordinatları

3) İzleme programı

4) Genel akıntı yönü

5) Boşaltım alanının izleme noktaları işaretlenmiş batimetri haritası ve uygunluğunun değerlendirmesi

6) Boşaltım alanının faaliyet öncesi ilk izleme sonuçları ve numune alma tutanakları

7) Tarama malzemesinin boşaltım alanına homojen dağılımını sağlamaya yönelik kullanım planı

 

1) Boşaltım alanının Tablo 4’te yer alan kriterleri

2) Boşaltım alanının ve izleme noktalarının koordinatları

3) İzleme programı

4) Genel akıntı yönü

5) Boşaltım alanının izleme noktaları işaretlenmiş batimetri haritası ve uygunluğunun değerlendirmesi

6) Boşaltım alanının faaliyet öncesi ilk izleme sonuçları ve numune alma tutanakları

7) Tarama malzemesinin boşaltım alanına homojen dağılımını sağlamaya yönelik kullanım planı

8) Balık ve kabuklu deniz hayvanları üretim ve avlanma alanları, doğal ve arkeolojik sit alanları, korunan alanlar ve deşarj hatlarına uzaklığı ve boşaltım faaliyetinin sosyoekonomik etkileri

9) Boşaltım alanının ekolojik raporu

10) Boşaltım alanına yönelik ilgili kurumların uygunluk yazıları

 

F. Boşaltım Faaliyetinin Deniz Çevresine Etkilerinin Değerlendirmesi 

1) Kıyı alanlarına olabilecek etkileri ve alınabilecek önlemler

2) Deniz ortamına olabilecek etkileri ve alınabilecek önlemler

G. İş Termin Planı

1) Dip taraması ve boşaltım işlemleri ile ilgili iş akım şeması ve aylık zaman çizelgesi (Tarama ve boşaltım işlemlerinin ne kadar süre içinde tamamlanacağı, sınırlama dönemleri (yasaklı dönemler, balıkçılık, turizm vb.) ve aylık çalışma programı)

Tablo 1: Taranacak Alandan Alınacak Numune Sayısı

Taranacak Denizi Alanı (m2)

Alınması Gereken En Az

Yüzey Sedimanı Numunesi Sayısı

Faydalı Kullanım İçin Alınması Gereken Sondaj Numunesi Sayısı

< 25.000

3

1

25.000 – 100.000

5

2

>100.000 – 500.000

8

3

>500.000 – 1.000.000

12

4

>1.000.000 

15*

5**

 

Tablo 2: Dip Tarama Malzemesinin Denize Boşaltımında Uygulanacak Sınır Değerler

 

 

Parametreler

 (Kuru ağırlık cinsinden)

Marmara

Denizi

Karadeniz

Akdeniz ve

Ege Denizi

Sınır Değer

Üst Sınır Değer

Sınır Değer

Üst Sınır Değer

Sınır Değer

Üst Sınır Değer

Kadmiyum Cd (mg/kg)

2

4

3,5

5

1,5

2,5

Kurşun Pb (mg/kg)

100

200

150

250

100

200

Arsenik As (mg/kg)

30

50

50

100

30

50

Krom Cr (mg/kg)

250

500

350

700

850

1300

Bakır Cu (mg/kg)

200

500

300

800

100

200

Nikel Ni (mg/kg)

75

150

100

200

1000

1750

Çinko Zn (mg/kg)

400

700

500

1000

200

400

Cıva Hg (mg/kg)

0,5

2

0,7

3

0,5

2

Toplam PCB (µg/kg)

23

40

23

65

23

45

 

Tablo 3: Dip Tarama Malzemesinin Faydalı Kullanım Seçenekleri

 1. Deniz ve kıyı alanlarında faydalı kullanımı seçenekleri
 1. Karada faydalı kullanım seçenekleri
 1. Kıyı dolgusu ve beslenmesi
  • Endüstriyel amaçlı dolgu
  • Kıyı kazanımı
  • Sahilin beslenmesi ve genişletilmesi
 1. İnşaat sektöründe kullanım *
  • Yapısal dolgular
  • Zeminin iyileştirilmesi
  • Agrega
  • Karayolları
 1. Kıyıda habitat kazanımı
  • Habitat restorasyonu
  • Yeni habitat alanlarının oluşturulması
 1. Tarım, orman, peyzaj ve rekreasyon alanlarında kullanım *

 

 1. Yapay ada oluşturulması
 1. Aktif/terk edilmiş maden alanlarının doldurulması veya rehabilitasyonu
 1. Bakanlıkça uygun görülecek diğer kullanımlar
 1. Bakanlıkça uygun görülecek diğer kullanımlar

*: Kullanım amacı dikkate alınarak gerekli ölçüde tuzluluk giderimi yapılmalıdır.

Tablo 4: Boşaltım Alanı Seçim Kriterleri

Parametreler

Karadeniz

Marmara

Denizi1

Ege Denizi

Akdeniz

Kıyıdan Uzaklık (deniz mili) 2

>3

>3

>3

>3

Derinlik (metre)

> 40

50 - 450

>50

>40

TP (µg/l) 3

< 20

< 23

< 15

< 15

Seki Disk Derinliği (m) 3

> 6

> 5

> 7

> 8

 

 • Marmara Denizi’nde Bakanlıkça belirlenen alanlar dışında boşaltım alanı belirlenemez.
 • Kıyıdan uzaklık; boşaltım alanının anakara veya adalara olan en yakın mesafesidir.
 • Boşaltım alanında en az 3 noktada yapılan ölçüm sonuçları ortalaması dikkate alınır.

Tablo 5. Boşaltım Alanında İzlenecek Parametreler

Parametreler

 1. pH
 1. Sıcaklık 0C
 1. Tuzluluk (ppt)
 1. Seki diski derinliği (metre)
 1. Çözünmüş oksijen konsantrasyonu (mg/L) ve % doygunluk
 1. Toplam Organik Karbon (mg/L)
 1. Klorofil-a konsantrasyonu (ug/L)
 1. Toplam Fosfor (ug/L)
 1. Askıda Katı Madde (mg/L)