ÇED

ÇED

Bir faaliyetin gerçekleştirilmesinden önce bu faaliyetin yol açabileceği olumsuz etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması Çevre Bakanlığı tarafından 1993 yılından  itibaren  yasal bir zemine oturtularak faaliyet sahiplerine kanuni bir zorunluluk olarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlatma yükümlülüğü  getirilmiştir.

ÇED Çalışması ile yapılması planlanan faaliyetin fiziksel, biyolojik, ekolojik ve sosyo- ekonomik etkilerinin kapsamı konusunda uzman kişilerce bilimsel yöntemler kullanılarak belirlenmekte ve olası olumsuz etkilerin giderilmesi için alınması gereken önlemler ortaya konulmaktadır. Buna göre ÇED planlama  aşamasında  iken  faaliyet sahibine  kararlarını sağlıklı bir şekilde verebilmesi için seçenek üretmekte ve bu seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak rehberlik etmektedir.

Çevre yönetiminde özel bir yeri olan ÇED çalışmasının sistematik, objektif ve disiplinlerarası bilinçli ve deneyimli teknik kadrolarla gerçekleştirilmesi gerekmektedir ki tüm bu özelliklere fazlası ile sahip ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. uzman kadrosuyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 286 no’ lu  Yeterlik Belgesi ÇED Raporu hazırlamaya yetkili  kılındık.

ÇED YÖNETİMİ

ÇED Süreci: Yapılması planlanan projenin  çevresel  etki  değerlendirmesinin  yapılması için Bakanlığa başvuru süreciden Bakanlık tarafından değerlendirme ile sona eren   süreçtir.

01.11.2013 tarihinden itibaren Ek 1 ve Ek 2 listelerinde yer alan faaliyetlerin ÇED süresindeki iş ve işlemler ve muafiyet başvuruları: Çevrimiçi ÇED (e-çed) sisteminden yürütülmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği 6. Madde 3 bendi gereğince tabi projeler için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu” kararı veya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadan yapılması planlanan faaliyet ile ilgili  teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı düzenlenemez, faaliyetin yatırımına, inşaatına başlanamaz ve ihaleye çıkarılamaz.

ÇED SÜRECİ AKIM  ŞEMASI

  1. Projenin ÇED Yönetmeliğe tabi olup olmadığı proje  özeti  ile  Bakanlık/Valilik tarafından değerlendirilir.​
  2. Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğine göre Ek 2 listesine tabi  olan  projeler için Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) başvuru  belgeleri  (Taahhütname, Vekâletname, imza sirküleri, başvuru bedeli dekontu) ile birlikte Valiliğe sunulur. Hazırlanan PTD Ek-4’te yer alan kriterler çerçevesinde beş (5) iş günü içinde incelenir ve dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanması istenir. Ek-4 kriterlerine uygun projeler on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmeleri tamamlanır, inceleme sürecinde gerekirse ilgili kurumlardan görüş talebi istenilir. Proje hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı beş (5) iş günü içinde   verilir,
  3. Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğine göre Ek 1 listesine  tabi olan ve ÇED Gerekli Kararı alınan projeler için Ek-3 ‘e göre hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası başvuru belgeleri (Vekâletname, imza sirküleri) ile Bakanlığa sunulur. Bakanlık, beş (5) iş günü içinde başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından inceler, Genel Formatına uygun hazırlanmadığı anlaşılan dosyalar tekrar formata uygun şekilde hazırlanması için iade edilir. Bakanlık dosyadaki bilgileri dikkate alarak ilgili kamu kurum ve  kuruluş temsilcileri, yetkilileri, proje sahibi ve ÇED Firmalarından oluşan bir komisyon kurar. Projenin ÇED  sürecinin başladığını, ÇED Başvuru Dosyasının halkın görüşüne açıldığını ve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş ve önerilerin Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceği Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka duyurulur. Bakanlık, Halkın Katılımı Toplantısı ve kapsam belirleme için görüş verme tarihini belirten bir yazıyı ve Ek-3’te yer alan Genel Format doğrultusunda hazırlanmış ÇED Başvuru Dosyasını, Komisyon üyelerine   gönderir.

    Proje hakkında halkı bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere; Bakanlıkça belirlenen tarihte, projeden en çok etkilenecek bölgedeki halkın kolaylıkla  ulaşabileceği  Valilikçe  belirlenen  merkezi bir  yer  ve  saatte  yerel süreli ve  yaygın  süreli yayınlı gazetelerde yayınlanarak İl Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenir. Toplantıda; halkın, proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş, soru ve önerilerinin alınması sağlanır ve toplantı tutanağı, bir sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir.

    Komisyon üyesi kurum/kuruluşların görüş ve önerileri ile halktan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Bakanlıkça oluşturulan ÇED Raporu Özel Formatı, Format Bedelinin yatırılması mukabilinde yedi (7) iş günü içerisinde Özel Format ÇED firmasına verilir. Özel Formatın veriliş tarihinden itibaren on sekiz (18) ay içinde ÇED Raporu Bakanlığa sunulmaz ise ÇED süreci sonlandırılır.

    ÇED firması tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur, ÇED Raporunun Özel Formatına uygun olup olmadığı beş (5) iş günü içinde incelenir. ÇED Raporunun Özel Formatına uygun olmadığı veya belirlenen çalışma grubunda yer alması gerek meslek uzmanlarınca hazırlanmadığı anlaşılması halinde ÇED Raporu iade edilir. ÇED Raporu Özel Formatına uygun hazırlandığı tespit edilmesi halinde, inceleme ve değerlendirme toplantısının tarihi ve  yerini  belirten bir yazı ile ÇED Raporu Komisyon üyelerine gönderilir. Komisyon üyeleri temsil ettikleri merkezi ve yerel kurum/kuruluşları ilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde ÇED Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından itibaren on (10) iş günü içinde inceler, değerlendirir ve toplantıda görüşlerini bildirirler. Komisyon ÇED Raporunda önemli eksiklik ve yanlışların görülmesi durumunda, bunların giderilmesini ÇED firmasından ister, inceleme değerlendirme süreci durdurulur. Yeniden hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulduktan sonra Bakanlıkça yapılan toplantıda Komisyon görüşlerini bildirir ve sonuçlandırılır. Son şekli verilen ÇED Raporu, toplantının sona erdirilmesinden sonraki on (10) takvim  günü  içinde Bakanlığa sunulur. Nihai ÇED Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır ve bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık, Komisyon çalışmalarını ve halkın görüşlerini  dikkate alarak proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararını on (10) iş günü içinde verir ve bu kararı Komisyon üyelerine bildirir. Proje için verilen "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı Bakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile halka  duyurulur.