Gayrısıhhi Mühessese Ruhsatı Belgeleri Alma

Gayrısıhhi Mühessese Ruhsatı Belgeleri Alma

Gayrısıhhi Mühessese Ruhsatı Belgeleri Alma

GSM (Gayri Sıhhi Müessese):Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır.

 

 

 

1.SINIF GSM

2. SINIF GSM

3.SINIF GSM

Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır.

 

Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.

Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir

 

İlçe belediyeleri tarafından verilir.

 

İlçe belediyeleri tarafından verilir.

 

1.SINIF Gayrisıhhi Müesseseler için Hazırlanması Gereken Evraklar:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının düzenlenebilmesi için firmaların bazı evrakları oluşturması istenmektedir. Bu belgeler, firmanızın yaptığı iş ve teknoloji seçimine göre değişiklik gösterebilir. Fakat genel hatlarıyla bu evrakları şöyle sıralayabiliriz:

1. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
2. İmar Durumu
3. Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan belgesi)
4. İşletme Belgesi
5. İtfaiye Raporu
6. İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı,İSKİ görüşü
7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
8. Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
9. Vergi Levhası
10. Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
11. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
12. İmza Sirküleri
13. Vaziyet Planı
14. Tapu
15. Kira Kontratı (Kiracı ise)
16. Motor beyanı
17. İş Akış Şeması
18. Emisyon İzin Belgesi emisyon iznine tabi işyerlerinden)
19. Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda)
20. Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
21. Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
22. Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi